61 ตรวจ GDPMD

ภาพบรรยากาศของการตรวจประเมินสถานที่ประกอบการตามหลักเกณฑ์ GDP
(Good Distribution Practice for Medical Devices) 

โดยการประเมินครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ นรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) คุณ สุจิตรา ภัทรเวชภูมิ เจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) และคณะ ซึ่งการประเมินครั้งนี้เราได้รับคำชม และคำแนะนำมากมายที่จะนำมาพัฒนาระบบของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาล และผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ค่ะ 

al-GDPMD61-1

al-GDPMD61-5

al-GDPMD61-9

al-GDPMD61-13

al-GDPMD61-2

al-GDPMD61-6

al-GDPMD61-10

al-GDPMD61-14

al-GDPMD61-3

al-GDPMD61-7

al-GDPMD61-11

al-GDPMD61-15

al-GDPMD61-4

al-GDPMD61-8

al-GDPMD61-12

al-GDPMD61-16