VDO ความประทับใจจากลูกค้า

ความประทับใจจากลูกค้า...ถึงฟาร์ ทริลเลียน

คุณ อุกฤษฎ์ วงษ์ทองสาลี
เจ้าของร้านอาหารจันทรโภชนา
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ จุฬี รื่นใจชล
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Venta

คุณ ธนพันธ์ จิปิภพ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ สุนีย์ เอกชูสิทธิ์ และ คุณ วุฒา อาชวชาร
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ เบญญา พรพรรณรัตน์
Vice President HR ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Venta

คุณ บุญทิวา สิริมานุวัฒน์
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ กรรณิกา สถาวรจันทร์
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II (2 ตัว)

คุณ พนมกร มาลากุล ณ อยุธยา
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ เยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II