VDO ความประทับใจจากลูกค้า

ความประทับใจจากลูกค้า...ถึงฟาร์ ทริลเลียน

คุณ อุกฤษฎ์ วงษ์ทองสาลี
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ จุฬี รื่นใจชล
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Venta

คุณ ธนพันธ์ จิปิภพ
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ กรรณิกา สถาวรจันทร์
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II (2 ตัว)

คุณ พนมกร มาลากุล ณ อยุธยา
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II

คุณ เยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล
ลูกค้าเตียงปรับไฟฟ้า Dali II